Preskočiť navigáciu

TriloByt s.r.o.

TriloByt s.r.o. - správa bytov
Všetko pre Váš bytový dom

Správa bytov

Správu bytového domu zabezpečujeme na základe:

 • „Mandátnej zmluvy“ (Spoločenstvá vlastníkov bytov)
 • „Zmluvy o výkone správy“

Pri správe bytových domov sa v prvom rade orientujeme na Vás – našich klientov. Ceníme si Vaše podnety a návrhy a ponúkame transparentnosť v nakladaní s finančnými prostriedkami vlastníkov, pretože Vy rozhodujete o čerpaní svojich finančných prostriedkov na opravy a údržbu spoločných častí domu, ich zhodnocovanie formou modernizácie alebo rekonštrukcie.

Základné činnosti pre SVB:

 • pomoc pri založení SVB
 • kompletný servis (ekonomický, technický, údržba) pre SVB a pre majiteľov budov a domov
 • poradenstvo pre SVB
 • spracovanie účtovníctva a daňového priznania
 • spracovanie výkazov, dohôd a zmlúv
 • spracovanie a kontrola platieb, styk s inkasným strediskom
 • spracovanie ročného vyúčtovania
 • spracovanie vyúčtovania do fondu opráv
 • spravovanie harmonogramu revízií
 • finančné správy
 • osobný kontakt s vlastníkmi
 • pomôžeme Vám vybaviť úver, poradenstvo v oblasti výstavby, zatepľovania

Základné činnosti pre správcu:

Okrem vyššie uvedených činností zabezpečujeme:

 • dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
 • dodávku vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôd
 • osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu
 • odvoz a likvidáciu domového odpadu
 • upratovanie spoločných častí a spoločných zariadení domu a priľahlých chodníkov
 • zimnú údržbu priľahlých chodníkov a komunikácii
 • prevádzkovanie STA alebo iných sietí
 • prevádzku a údržbu výťahov
 • zabezpečenie deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie
 • poistenie domu proti živlom, vandalizmu a škode voči tretím osobám
 • nonstop pohotovostnú havarijnú službu
 • odčítavanie a vyhodnocovanie meracej a regulačnej techniky
 • výmenu, resp. ciachovanie vodomerov a meracej techniky
 • ostatné služby, ktoré vlastníci bytov objednali u správcu

Ekonomické služby:

 • Zriadenie a vedenie bežného účtu osobitne, pre každý bytový dom, na ktorom sa vedú všetky príjmy a výdaje týkajúce sa domu.
 • Prehľadné vedenie kompletnej ekonomickej agendy a podávanie daňového priznania.
 • Spracovávanie výkazov, dohôd a zmlúv
 • Spracovávanie a kontrola platieb, styk s inkasným strediskom.
 • Samostatné a prehľadné sledovanie tvorby a čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv.
 • Sledovanie nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, následné analyzovanie a vyhodnotenie nákladov na vykurovanie a spotrebu všetkých energií.
 • Rozúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, ich porovnanie s uhradenými zálohami, spracované do 31. 5. nasledujúceho roka.
 • Evidencia úhrad príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv, zálohových platieb spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru.

Technické služby:

 • Zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou bytového domu, / predovšetkým: dodávku elektrickej energie, dodávku studenej vody, dodávku plynu, prevádzka výťahu, odvod odpadových vôd a iné.
 • Zabezpečenie opráv a údržby spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu.
 • Individuálne plánovanie tvorby a čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv spoločných častí a zariadení domu s previazanosťou na jednotlivé požiadavky SVB.
 • Celoročné zúčtovanie fondu prevádzky, údržby a opráv a predloženie vlastníkom bytov.
 • Odstraňovanie závad zistených po odborných prehliadkach.
 • V prípade záujmu zabezpečenie upratovania spoločných častí a zariadení domu, deratizácie a dezinsekcie.
 • Pravidelné odpočty meracej a regulačnej techniky, ich vyhodnocovanie, kontrola spotreby a hlásenie odpočtov dodávateľským organizáciám.
 • Zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej havarijnej služby (voda, plyn, elektro, kúrenie).

Právne poradenstvo:

 • Súčinnosť a právne poradenstvo pri založení Spoločenstva vlastníkov bytov (registrácia, vypracovanie zmluvy o spoločenstve, ďalšie činnosti s tým súvisiace).
 • Spracovanie kompletnej agendy týkajúcej sa dlžníkov.
 • Vedenie razantných opatrení voči neplatičom výlučne zákonnými prostriedkami (výzva, súd, exekúcia, dobrovoľná dražba).
 • Sledovanie a informovanie vlastníkov bytov o povinnostiach v zmysle platných zákonov.
 • Zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a správnymi orgánmi.

O firme

Firma Trilobyt s.r.o. je na trhu od roku 2003. Sme spoločnosť, ktorej hlavným a dlhodobým predmetom činnosti je správa bytových domov. V tíme spoločnosti pôsobia odborníci s dlhoročnými skúsenosťami z aktívnej práce v oblasti spravovania bytových domov.

Naša spoločnosť ponúka svojim zákazníkom individuálny prístup a metódy správy nehnuteľností, ktoré sú založené na transparentnosti a pravidelnej operatívnej komunikácii s vlastníkmi bytov so zaručením spätnej väzby. Spoločenstvo vlastníkov bytov je ako živá bunka, a preto si vyžaduje individuálny prístup, ktorý zákazníkom ponúkame, samozrejme v daných zákonných medziach.

Cenník služieb

Mesačný poplatok za výkon správy je jeden z najnižších vzhľadom na poskytovaný rozsah služieb, kvalitu a právnu bezpečnosť výkonu správy.

Poplatok za správu byt / nebytový priestor je od 6,50 EUR, v závislosti od počtu bytov v bytovom dome. Poplatok je určený individuálne na základe vzájomnej dohody podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Poplatky za služby nad rámec zmluvy sa riadia aktuálnym cenníkom.

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo pomocou
telefonického či emailového kontaktu.